Biuletyn Informacji Publicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Ochrona Danych Osobowych
Kierownictwo
Zarząd spółki
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Inne
Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 
Budżet
 

                        Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

              w Połańcu Sp. z o.o. na dzień 31.12.2011 r.

 

                                                                                                                                     w tys. zł 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość netto

1.

Przychody netto ze sprzedaży

7476

2.

Koszty działalności operacyjnej

10734

3.

Pozostałe przychody operacyjne

1960

4.

Pozostałe koszty operacyjne

156

5.

Przychody finansowe

7

6.

Koszty finansowe

478

7.

Strata brutto

1925

8.

Przeciętne zatrudnienie

70

9.

Należności krótkoterminowe

1086

10.

Inwestycje krótkoterminowe w tym środki pieniężne

589

11.

Aktywa obrotowe

3241

12.

Aktywa trwałe

46205

13.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

26553

14.

Nakłady na środki trwałe

 0

 
Informację zaktualizowano 2012-04-11 11:52:35, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
wersja do druku