UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://pgkpolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Ochrona Danych Osobowych
Kierownictwo
Zarząd spółki
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Inne
Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zakres działania strona główna 
Zakres działania
 
FIRMA  PROWADZI  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE  ZAOPATRZENIA  MIESZKAŃCÓW W WODĘ  

    Woda kupowana jest od niezależnych producentów ponieważ PGK nie posiada własnego         ujęcia  wody.

Do rozprowadzania wody wykorzystuje się wodociągi i pompownie.

Długość wodociągów szacuje się na 122,1 km.

Ilość przepompowni wodociągowych obsługiwanych przez firmę wynosi 2.

Woda spełnia wszystkie wymagane przepisami warunki.

Firma posiada specjalistyczny sprzęt do obsługi wodociągów, urządzeń wodociągowych i pompowni


     
DPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Drugą z najważniejszych działalności jaką prowadzi spółka jest odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków.

Ścieki od mieszkańców odprowadzane są poprzez system kanalizacji grawitacyjnej z pompowniami sieciowymi do nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

Orientacyjna długość kanalizacji wynosi 33,8 km.

Kanalizację obsługuje 10 pompowni ściekowych.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Łęg posiada nowoczesny reaktor biologiczny z osadem czynnym w systemie UCT zmodyfikowany

Oczyszczalnia ścieków ma średnią przepustowość wynoszącą 2600 m3/d

Do oczyszczalni mogą być dowożone ścieki z gospodarstw nie podłączonych do kanalizacji. Oczyszczalnia posiada stację zlewną na tego rodzaju ścieki.

Ciąg osadowy oczyszczalni wyposażony jest w urządzenia do higienizacji osadu nadmiernego wapnem oraz do kompostowania.

Firma posiada specjalistyczny sprzęt do obsługi kanalizacji i oczyszczalni.


    GOSPODARKA  ODPADAMI

Trzecią ważną działalnością spółki jest gospodarka w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy.

Do usuwania odpadów wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt w tym w szczególności specjalistyczne samochody ciężarowe do transportu odpadów.

Odpady poddane są unieszkodliwianiu (składowaniu) na składowisku odpadów w miejscowości Luszyca.


    INNE

Firma prowadzi również działalność w zakresie:

  1. utrzymania czystości dróg, ulic, mostów i placów. Wykorzystuje posiadany w tym zakresie sprzęt: specjalistyczny samochód do czyszczenia ulic, ciągnik wraz z osprzętem do wykaszania poboczy i rowów itp.

  2. utrzymywania zieleni komunalnej i zadrzewień. W tym celu firma posiada swoją uprawę kwiatów i innych sadzonek roślinnych.

  3. gospodarki remontowej.

  4. świadczenia usług komunalnych innym podmiotom i gminom.

  5. świadczenia usług polegających na wykonawstwie, remontach sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych.

  6. prowadzenia działalności handlowej w hurcie artykułami przemysłowymi oraz prowadzenie innych usług.

 
Informację zaktualizowano 2007-09-26 10:01:35, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
wersja do druku