UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://pgkpolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Ochrona Danych Osobowych
Kierownictwo
Zarząd spółki
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Inne
Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Danych Osobowych strona główna 
Ochrona Danych Osobowych
`` 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Połańcu Sp. z o.o. z siedzibą w 28-230 Połaniec ul. Krakowska 11,


2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pgk-polaniec.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu - do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych


6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych


7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych


8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 
Informację zaktualizowano 2018-06-18 12:18:53, wprowadzający: Szczepan Tryka
wersja do druku